Psychotherapie

Van Santen Psychotherapie

Psychotherapie

Psychotherapie is een behandelmethode die wordt toegepast bij psychische problemen, waarbij gesprekken tussen de client en de psychotherapeut centraal staan. Het doel van psychotherapie is om uw klachten en de oorsprong ervan te leren begrijpen, de klachten te verminderen of hanteerbaar te maken, of te leren de klachten te accepteren als passend bij uw huidige situatie.


Een psychotherapeut lost geen problemen voor u op, maar probeert u te helpen nare dingen anders te zien, pijnlijke gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken. Ook het (leren) gebruik maken van uw eigen mogelijkheden en het leren beter met uzelf om te gaan is onderdeel van het proces. Binnen psychotherapie wordt gekeken naar uw persoon als geheel, uw levensgeschiedenis en sociale omstandigheden.


Psychotherapie is een intensief proces, dat met ups en downs verloopt en gepaard kan gaan met pijnlijke gevoelens. Mede daarom staat in de behandeling ook de relatie met de psychotherapeut centraal: leren om met een open blik naar uzelf, uw gevoelens, gedachten en gedrag te kijken kan alleen wanneer u zich bij uw therapeut veilig genoeg voelt om u kwetsbaar op te stellen. Dat is niet altijd gemakkelijk of vanzelfsprekend en het is dan ook niet vreemd dat het soms tijd nodig heeft om een vertrouwensband op te bouwen.


Psychotherapie bestaat uit gesprekken van 45 minuten, die doorgaans wekelijks of tweewekelijks plaatsvinden. De duur van een therapie kan variëren van enkele gesprekken tot maanden of zelfs jaren.

Psychische klachten

Psychotherapie is een geschikte vorm van behandeling wanneer de klachten zo sterk of langdurend zijn dat het lastig is om deze zelf of met hulp van de omgeving op te lossen. In mijn praktijk kunt u terecht met de volgende klachten:

 

 • Somberheid en stemmingsklachten
 • Angstklachten, zoals paniek of piekeren
 • Overspannenheid/ burn-out klachten
 • Onzekerheid, bv over uw prestaties, over wie u bent, of in contact met anderen
 • Moeite met het verwerken van ingrijpende gebeurtenissen (trauma’s)
 • Perfectionisme en veeleisendheid naar uzelf
 • Emotionele geremdheid
 • Moeite met het aangeven van grenzen en voor uzelf opkomen
 • Angst voor intimiteit of verbondenheid
 • Terugkerende conflicten met je omgeving

 

Als u te maken heeft met verslavingsproblemen, psychotische problemen, seksuele problemen of autisme dan adviseer ik u bij een andere therapeut of bij een grote(re) intstelling hulp te zoeken.

 

Als psychotherapeut kan en mag ik geen medicatie voorschrijven.

Kwaliteit

Beroepscode

Als psychotherapeut dien ik mij te houden aan de Beroepscode voor psychotherapeuten, die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP). Deze beroepscode is hier te downloaden.


Registraties en lidmaatschappen

Het beroep van psychotherapeut valt onder de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG).


 • BIG nummer: 29921617216
 • AGB code zorgverlener: 94013051
 • AGB code onderneming: 94063062
 • KVK: 51557835


Ik ben lid van de beroepsvereniging LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten).


Kwaliteitsstatuut

Vanaf januari 2017 zijn alle GGZ-professionals verplicht een kwaliteitsstatuut te hanteren. Het kwaliteitsstatuut beschrijft het gehele zorgproces voor de (mogelijke) cliënt, van binnenkomst tot nazorg. Ook de verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden van de betrokken zorgverlener(s) worden in het kwaliteitsstatuut vastgelegd. Mijn kwaliteitsstatuut ligt ter inzage op de praktijk.


Privacy Statement

Het verplichte privacyreglement i.h.k.v. de Europese wetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vindt u hier.


Ontevredenheid en klachtenregeling

Bent u ontevreden over de wijze waarop de behandeling verloopt, had u die zich anders voorgesteld of zijn er andere zaken die tegenvallen? Laat het mij weten. Dan zullen wij samen uitzoeken of we tot een oplossing kunnen komen. Mocht dit niet lukken en u blijft ontevreden over de behandeling of over mij als therapeut, dan kunt u contact opnemen met de LVVP om bemiddeling aan te vragen of een klacht in te dienen. Meer informatie hierover vindt u hier.